En el passat article parlàvem de la importància de les titulacions acadèmiques de manera general. En aquesta ocasió creiem important centrar-nos una mica més i parlar dels exàmens de la universitat de Cambridge a causa de la seva importància a escala mundial.

Des de fa molts anys, la universitat de Cambridge elabora proves que tenen com a finalitat avaluar els coneixements tant d’anglès general com específic. Aquests exàmens són els més rellevants mundialment i estan reconeguts internacionalment per grups empresarials, escoles, universitats, ministeris i agències de cooperació com a prova fefaent dels coneixements de llengua anglesa. Per aquest motiu considerem essencial obtenir aquests Títols que tenen validesa permanent.

Els exàmens d’anglès general es poden dividir en dos grans grups: proves per nens i proves per a totes les edats. Les proves per nens es coneixen com a Young Learners i van dirigides a nens d’entre 7 i 12 anys. Els alumnes han d’executar tasques per avaluar totes les àrees de la llengua amb exercicis adaptats a la seva edat i coneixements. En aquests testos no hi ha aprovats ni suspesos, la nota no és numèrica sinó que es donen escuts. A més escuts, més coneixements té l’alumne. Tot i que a causa del seu caràcter, aquests exàmens no tenen gaire validesa, és una bona manera de motivar als nens a i nenes a continuar aprenent anglès. Actualment, hi ha moltes escoles que els fan al mateix centre.

Els exàmens d’anglès generals dirigits a tot +pus d’alumnes són 5: KEY, PET, FCE (més conegut com a First), CAE i CPE. Hi ha diverses convocatòries al llarg de l’any i les proves es poden fer en format paper o mitjançant un ordinador.

En aquestes proves s’avaluen les 5 àrees de la llengua: comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita, expressió oral i gramàtica i la nota mínima per aprovar és un 7 sobre 10 en el KET i PET i un 6 sobre 10 en la resta d’exàmens. Fa uns anys qui acreditava tenir el FCE (nivell B2 Marc Comú Europeu) es considerava que tenia un bon domini de la llengua i destacava envers els altres. Actualment, l’exigència és superior i cal obtenir el CAE (nivell C1 Marc Comú Europeu) per a marcar la diferència.