Introducció de la segona llengua

Està provat científicament que els nens petits desenvolupen una gran capacitat d’aprenentatge, especialment en els primers anys de vida. És interessantíssim aprofitar aquesta situació per introduir el coneixement d’un nou idioma de manera global, tractant els nens com a nadius potencials. Per aconseguir-ho cal tenir en compte els següents punts:

 

 

  1. Exposició al llenguatge. Per l’adquisició del llenguatge és bàsic estar-hi exposat des d’una edat primerenca. És ben evident que el procés d’adquisició del llenguatge comença molt abans que l’infant comenci a parlar i és per aquest motiu que es recomana que rebi inputs des dels primers mesos de vida.
  2. Input ric en llenguatge. El nadó ha d’estar exposat al llenguatge tal com és des del primer dia de vida. Cal que els pares parlin amb el seu fill o filla de forma natural tot utilitzant un ventall ric de paraules i expressions i construint frases en diversos temps verbals.
  3. La repetició. És una eina fonamental en l’adquisició del llenguatge i de l’aprenentatge en general. No és casualitat que els nens des de ben petits demanin que se’ls canti la mateixa cançó o se’ls expliqui el mateix conte. La demanda de repetició és un mecanisme innat necessari i vital pel desenvolupament general del nen i l’adquisició del llenguatge.
  4. La interacció i la necessitat de comunicació. Són necessàries perquè existeixi el llenguatge. Per a l’adquisició i el desenvolupament lingüístic cal que al nen o nena se li ofereixi l’oportunitat d’interactuar amb un interlocutor i es creïn situacions on senti la necessitat de comunicar-se.
  5. Llenguatge dins d’un context. De res serveix estar exposat al llenguatge si a aquesta exposició li falta un context que li doni significat. L’exposició al llenguatge ha d’anar sempre acompanyada d’un context de significat ii altres estímuls.

No t’oblidis de l’anglès durant l’estiu!

Després d’un llarg curs amb classes, esports, dansa i altres activitats extraescolars arriba l’esperat estiu i les ganes de passar-ho bé amb la família i els amics. Els dies es fan més llargs i el temps lliure dels nens i adolescents s’incrementa. És moment de gaudir d’uns dies de relax, baixar el ritme i carregar les piles per poder afrontar un nou curs ple de reptes.

Tot i això, les vacances són un moment ideal per no perdre el contacte amb l’anglès (o la llengua estrangera que s’estigui aprenent) i seguir-lo practicant de manera més lúdica i divertida. D’aquesta manera, es consolidaran els continguts treballats al llarg del curs permetent que s’iniciï el següent amb bon peu.

 

 

A continuació us proposem una sèrie d’idees per submergir els vostres fills i filles durant l’estiu.

🌀 Veure pel·lícules o sèries en anglès amb subtítols (si calen) en la mateixa llengua. Ajudarà els estudiants a millorar la seva comprensió auditiva i a entendre expressions més col·loquials que les que se solen fer servir a les classes.

🌀 Llegir llibres i contes en anglès. Si el nen o nena ja llegeix de manera autònoma es poden trobar llibres adaptats als seus nivells i interessos. En el cas que el nen encara no llegeixi o no ho faci prou bé, recomanem que l’adult li llegeixi el conte i li faci preguntes bàsiques sobre l’argument.

🌀 Jugar a jocs i videojocs en anglès. Podem adaptar quasi tots els jocs que juguem amb els nostres fills a la llengua anglesa i així jugar a “I spy with my little eye” enlloc del “Veig, veig” o a “ Tic, Tac, Boum” com a alternativa “La Bomba”. Si tenim fills una mica més grans que ja fan servir tauletes o videoconsoles, poden canviar la llengua vehicular del joc que hagin triat a l’anglès.

🌀 English conversation. Si els pares o germans tenen uns mínims coneixements d’anglès és molt útil dedicar una estoneta a “representar” una escena de les vacances en anglès. Per què no proveu de preprarar un pastís només parlant en anglès o anar al supermercat com si fóssiu estrangers?

Sigui quina sigui l’opció que trieu per mantenir viu l’anglès durant les vacances, no us oblideu que cal ser constants. Val més 15 minuts al dia que dues hores seguides durant el cap de setmana!

Els exàmens de la universitat de Cambridge

En el passat article parlàvem de la importància de les titulacions acadèmiques de manera general. En aquesta ocasió creiem important centrar-nos una mica més i parlar dels exàmens de la universitat de Cambridge a causa de la seva importància a escala mundial.

Des de fa molts anys, la universitat de Cambridge elabora proves que tenen com a finalitat avaluar els coneixements tant d’anglès general com específic. Aquests exàmens són els més rellevants mundialment i estan reconeguts internacionalment per grups empresarials, escoles, universitats, ministeris i agències de cooperació com a prova fefaent dels coneixements de llengua anglesa. Per aquest motiu considerem essencial obtenir aquests Títols que tenen validesa permanent.

Els exàmens d’anglès general es poden dividir en dos grans grups: proves per nens i proves per a totes les edats. Les proves per nens es coneixen com a Young Learners i van dirigides a nens d’entre 7 i 12 anys. Els alumnes han d’executar tasques per avaluar totes les àrees de la llengua amb exercicis adaptats a la seva edat i coneixements. En aquests testos no hi ha aprovats ni suspesos, la nota no és numèrica sinó que es donen escuts. A més escuts, més coneixements té l’alumne. Tot i que a causa del seu caràcter, aquests exàmens no tenen gaire validesa, és una bona manera de motivar als nens a i nenes a continuar aprenent anglès. Actualment, hi ha moltes escoles que els fan al mateix centre.

Els exàmens d’anglès generals dirigits a tot +pus d’alumnes són 5: KEY, PET, FCE (més conegut com a First), CAE i CPE. Hi ha diverses convocatòries al llarg de l’any i les proves es poden fer en format paper o mitjançant un ordinador.

En aquestes proves s’avaluen les 5 àrees de la llengua: comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita, expressió oral i gramàtica i la nota mínima per aprovar és un 7 sobre 10 en el KET i PET i un 6 sobre 10 en la resta d’exàmens. Fa uns anys qui acreditava tenir el FCE (nivell B2 Marc Comú Europeu) es considerava que tenia un bon domini de la llengua i destacava envers els altres. Actualment, l’exigència és superior i cal obtenir el CAE (nivell C1 Marc Comú Europeu) per a marcar la diferència.

La importància de les titulacions

Proves, exàmens, controls, testos… Diferents paraules per parlar del mateix: un mètode per avaluar els coneixements dels alumnes sobre una àrea determinada. Aquests mots, però, solen ser motiu de preocupació i estrès tant per petits com per grans ja que provoquen tensió en l’alumne, especialment aquells que donen peu a obtenir titulacions. Així doncs, quina utilitat tenen els títols oficials?

En primer lloc, els diplomes constaten els coneixements que té una persona i són imprescindibles per accedir a un bon lloc de treball. El mercat laboral, cada cop més exigent i amb més competència, demana una força de treball qualificada que pugui satisfer les seves necessitats. Si s’obtenen titulacions internacionals, la quantitat de portes que s’obren al treballador són molt més nombroses.

En segon lloc, estudiar per obtenir un títol implica que la formació que rebrà l’alumne estarà correctament estructurada dins un programa marc general, els materials didàctics estaran dissenyats per assolir la titulació desitjada i el professorat tindrà l’experiència suficient per a guiar als seus alumnes en les tècniques d’examen. Encara que, finalment, no se superi la prova i conseqüentment no s’obtingui el títol, l’estudiant haurà rebut uns coneixements transversals que podrà emprar en el futur.

En tercer lloc, presentar-se a exàmens oficials i aprovar-los és una font de satisfacció pels estudiants ja que veuen recompensat el temps d’estudi i els diners invertits. Pels adolescents, que sovint creuen que estudiar és una pèrdua de temps, els diplomes són el resultat de l’esforç que han dedicat a una matèria determinada.

Finalment, els exàmens suposen un repte, especialment per aquelles persones que no estan avesades a estudiar. Superar-los i obtenir una qualificació incrementa la motivació per a seguir estudiant i reforça l’autoestima. A tots ens agrada que les coses surtin bé!

 

Aprendre idiomes, com més aviat millor!

És ben sabut per tothom que els nens i nenes són com esponges i que adquireixen els coneixements amb molta més rapidesa que els adults. Per aquest motiu és tan important que en les etapes inicials de la seva vida els nens estiguin sotmesos a gran varietat d’“inputs” que els estimulin i ajudin a desenvolupar les seves capacitats. L’aprenentatge d’idiomes no n’és una excepció.

Actualment, les teories més acceptades per tota la comunitat científica són aquelles que proposen que els nens aprenguin idiomes des de ben petits, ja que això els permetrà estimular el cervell, tenir una major capacitat d’anàlisi i una ment més flexible. Al mateix temps l’aprenentatge d’una segona llengua permet tenir una major capacitat de reproducció de sons, que es perd o és més difícil aconseguir, en l’ edat adulta. Han quedat obsoletes les teories que afirmaven que aprendre dos idiomes a una curta edat perjudicava en lloc de beneficiar els nens i nenes.

Aprendre una llengua des de ben petit es basa en tres factors principals. En primer lloc, cal estar-hi exposat el màxim d’hores possible. En segon lloc, és necessari rebre un “input” ric de llenguatge tot parlant als nadons de manera natural, construint frases en diferents temps verbals i utilitzant un vocabulari ric i variat. Per acabar, la repetició és fonamental per assimilar noves paraules i estructures. A més, als nens els encanta sentir moltes vegades la mateixa cançó o conte.

Darrerament, han aparegut estudis que estableixen una relació directa entre el fet de ser bilingüe i el retard en l’aparició de malalties mentals com ara l’alzheimer. Tot són avantatges!