Els exàmens de la universitat de Cambridge

En el passat article parlàvem de la importància de les titulacions acadèmiques de manera general. En aquesta ocasió creiem important centrar-nos una mica més i parlar dels exàmens de la universitat de Cambridge a causa de la seva importància a escala mundial.

Des de fa molts anys, la universitat de Cambridge elabora proves que tenen com a finalitat avaluar els coneixements tant d’anglès general com específic. Aquests exàmens són els més rellevants mundialment i estan reconeguts internacionalment per grups empresarials, escoles, universitats, ministeris i agències de cooperació com a prova fefaent dels coneixements de llengua anglesa. Per aquest motiu considerem essencial obtenir aquests Títols que tenen validesa permanent.

Els exàmens d’anglès general es poden dividir en dos grans grups: proves per nens i proves per a totes les edats. Les proves per nens es coneixen com a Young Learners i van dirigides a nens d’entre 7 i 12 anys. Els alumnes han d’executar tasques per avaluar totes les àrees de la llengua amb exercicis adaptats a la seva edat i coneixements. En aquests testos no hi ha aprovats ni suspesos, la nota no és numèrica sinó que es donen escuts. A més escuts, més coneixements té l’alumne. Tot i que a causa del seu caràcter, aquests exàmens no tenen gaire validesa, és una bona manera de motivar als nens a i nenes a continuar aprenent anglès. Actualment, hi ha moltes escoles que els fan al mateix centre.

Els exàmens d’anglès generals dirigits a tot +pus d’alumnes són 5: KEY, PET, FCE (més conegut com a First), CAE i CPE. Hi ha diverses convocatòries al llarg de l’any i les proves es poden fer en format paper o mitjançant un ordinador.

En aquestes proves s’avaluen les 5 àrees de la llengua: comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita, expressió oral i gramàtica i la nota mínima per aprovar és un 7 sobre 10 en el KET i PET i un 6 sobre 10 en la resta d’exàmens. Fa uns anys qui acreditava tenir el FCE (nivell B2 Marc Comú Europeu) es considerava que tenia un bon domini de la llengua i destacava envers els altres. Actualment, l’exigència és superior i cal obtenir el CAE (nivell C1 Marc Comú Europeu) per a marcar la diferència.

La importància de les titulacions

Proves, exàmens, controls, testos… Diferents paraules per parlar del mateix: un mètode per avaluar els coneixements dels alumnes sobre una àrea determinada. Aquests mots, però, solen ser motiu de preocupació i estrès tant per petits com per grans ja que provoquen tensió en l’alumne, especialment aquells que donen peu a obtenir titulacions. Així doncs, quina utilitat tenen els títols oficials?

En primer lloc, els diplomes constaten els coneixements que té una persona i són imprescindibles per accedir a un bon lloc de treball. El mercat laboral, cada cop més exigent i amb més competència, demana una força de treball qualificada que pugui satisfer les seves necessitats. Si s’obtenen titulacions internacionals, la quantitat de portes que s’obren al treballador són molt més nombroses.

En segon lloc, estudiar per obtenir un títol implica que la formació que rebrà l’alumne estarà correctament estructurada dins un programa marc general, els materials didàctics estaran dissenyats per assolir la titulació desitjada i el professorat tindrà l’experiència suficient per a guiar als seus alumnes en les tècniques d’examen. Encara que, finalment, no se superi la prova i conseqüentment no s’obtingui el títol, l’estudiant haurà rebut uns coneixements transversals que podrà emprar en el futur.

En tercer lloc, presentar-se a exàmens oficials i aprovar-los és una font de satisfacció pels estudiants ja que veuen recompensat el temps d’estudi i els diners invertits. Pels adolescents, que sovint creuen que estudiar és una pèrdua de temps, els diplomes són el resultat de l’esforç que han dedicat a una matèria determinada.

Finalment, els exàmens suposen un repte, especialment per aquelles persones que no estan avesades a estudiar. Superar-los i obtenir una qualificació incrementa la motivació per a seguir estudiant i reforça l’autoestima. A tots ens agrada que les coses surtin bé!

 

Aprendre idiomes, com més aviat millor!

És ben sabut per tothom que els nens i nenes són com esponges i que adquireixen els coneixements amb molta més rapidesa que els adults. Per aquest motiu és tan important que en les etapes inicials de la seva vida els nens estiguin sotmesos a gran varietat d’“inputs” que els estimulin i ajudin a desenvolupar les seves capacitats. L’aprenentatge d’idiomes no n’és una excepció.

Actualment, les teories més acceptades per tota la comunitat científica són aquelles que proposen que els nens aprenguin idiomes des de ben petits, ja que això els permetrà estimular el cervell, tenir una major capacitat d’anàlisi i una ment més flexible. Al mateix temps l’aprenentatge d’una segona llengua permet tenir una major capacitat de reproducció de sons, que es perd o és més difícil aconseguir, en l’ edat adulta. Han quedat obsoletes les teories que afirmaven que aprendre dos idiomes a una curta edat perjudicava en lloc de beneficiar els nens i nenes.

Aprendre una llengua des de ben petit es basa en tres factors principals. En primer lloc, cal estar-hi exposat el màxim d’hores possible. En segon lloc, és necessari rebre un “input” ric de llenguatge tot parlant als nadons de manera natural, construint frases en diferents temps verbals i utilitzant un vocabulari ric i variat. Per acabar, la repetició és fonamental per assimilar noves paraules i estructures. A més, als nens els encanta sentir moltes vegades la mateixa cançó o conte.

Darrerament, han aparegut estudis que estableixen una relació directa entre el fet de ser bilingüe i el retard en l’aparició de malalties mentals com ara l’alzheimer. Tot són avantatges!